Cookies help us deliver our services. Information about Tidy in the free online Tamil dictionary. 13 ఆవిధంగా, మనము భౌతికముగా శుభ్రముగాయుండుటకు, మరియు గృహములను, మోటారు వాహనములను శుభ్రముగా మరియు తీర్చిదిద్దబడినట్లు ఉంచుకొనుటకు కృషిచేయుటనుబట్టి ఆయన పరిశుభ్రమైన సంస్థయొక్క సభ్యులముగా యెహోవాను ఘనపరచుదుము. కూటాల్ని నిర్వహించడానికి అత్యవసరంగా అవసరమైన కట్టడాల్ని నిర్మించి, వాటిని శుభ్రంగానూ, క్రమమైనరీతిలోనూ ఉంచేందుకు మనం మన మద్దతును ఇవ్వవచ్చు కూడా. Provided by KitkatWords.com: a free online English telugu picture dictionary. Discover over 130 million stock photos and high-definition videos Dictionary – Find Word Meanings. wonderful purposes for righteous new heavens and a cleansed new earth. Tags: Telugu Meaning of tidy, tidy Telugu Meaning, English to Telugu Dictionary, tidy Telugu Meaning, tidy English Meaning. కాబట్టి మా ఇల్లు శుభ్రంగా ఉండేది, వస్తువులు, help the young, new Bethel brothers to keep their rooms, క్రొత్తగా వచ్చిన యువ సహోదరులకు, వాళ్ళ గదులను వాళ్ళు. After each meeting, brothers and sisters happily do a light cleaning to. Find more ways to say tidy, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Tags: tidy sum meaning in telugu, tidy sum ka matalab telugu me, telugu meaning of tidy sum, tidy sum meaning dictionary. keep [sth] tidy v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." In good time; at the right time; timely; seasonable; opportune; favourable; fit; suitable. TIDY UP meaning in telugu, TIDY UP pictures, TIDY UP pronunciation, TIDY UP translation,TIDY UP definition are included in the result of TIDY UP meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Tidy: Telugu Meaning: చక్కనైన, చక్కనైన, సొగసైన, ముద్దుగా వుండే marked by good order and cleanliness in appearance or habits; a tidy person; a tidy house; a tidy mind / put (things or places) in order / The wren / neat; in order; not in a mess / arranged neatly and in order. As Brother Russell and his traveling companions passed through, towns and beautiful countryside, they realized that here. కాబట్టి, ఆమె ప్రతిరోజు కుటుంబ సభ్యులు చెల్లచెదురుగా విడిచివెళ్లిన దుస్తులు, పుస్తకాలు, కాగితములు, పత్రికలు లేక మొదలగువాటిని చక్కపెట్టుటకు సమయమును తీసుకొనవలసిన పరిస్థితి ఉండకూడదు. Malayalam meaning and translation of the word "tidy" tidy up translation in English-Telugu dictionary. Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. Learn more. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Meaning of Tidy. Arranged neatly or in an organised fashion. up the rest room after each use, leaving it clean for the next person. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. tidy sum in telugu. Tidy definition is - neat and orderly in appearance or habits : well ordered and cared for. A cover, often of tatting, drawn work, or other ornamental work, for the back of a chair, the arms of a sofa, etc. ఆడపిల్లలకు తల్లిగావున్న తన భార్య గురించి ఒక భర్త ఇలా చెబుతున్నాడు: “మా ఇల్లు అన్ని సందర్భాల్లో పరిశుభ్రంగా. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. | Meaning, pronunciation, translations and examples tidy definition: 1. having everything ordered and arranged in the right place, or liking to keep things like this…. See more. straighten. Related WordsSynonymsLegend: Switch to new thesaurus Verb 1. tidy up - put (things or places) in order; "Tidy up your room!" I'm tired of asking you to tidy your room (up). Tamil Translations of Tidy. Telugu Meaning of 'tidy' No direct Telugu meaning for the English word 'tidy' has been found. Human translations with examples: lol, நார் உறித்தல், dice பொருள் தமிழில், mera பொருள் தமிழில். Tidy up definition: When you tidy up or tidy a place up , you put things back in their proper places so that... | Meaning, pronunciation, translations and examples large in amount or extent or degree; "it cost a considerable amount"; "a goodly amount"; "received a hefty bonus"; "a respectable sum"; "a tidy sum of money"; "a sizable fortune", marked by order and cleanliness in appearance or habits; "a tidy person"; "a tidy house"; "a tidy mind", (of hair) neat and tidy; "a nicely kempt beard", receptacle that holds odds and ends (as sewing materials), put (things or places) in order; "Tidy up your room!". meaning in Urdu is The definition of Slatternly is followed by practically usable example sentences which allow you to construct your own sentences based on it. : receptacle that holds odds and ends (as sewing materials). Another word for tidy. cleanly. జంతువులు, అవి తమ ఇళ్ళను చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాయి. homes and automobiles, we honor Jehovah as members of his clean organization. By using our services, you agree to our use of cookies. arrange. How to Say Tidy in Telugu. శుభ్రపరిచే సిబ్బంది ప్రయాణీకులు కూర్చునే కాబిన్ను, A Christian mother will want to spend as much time as possible on spiritual matters, including the preaching work, so she should not have to spend time every day. TIDY Meaning: "in good condition, healthy," probably originally "in season, timely, opportune, excellent" (though this… See definitions of tidy. (= orderly) → ordentlich; appearance → gepflegt, ordentlich; room → aufgeräumt; desk → ordentlich; handwriting, schoolwork → sauber; to look tidy (person) → ordentlich or gepflegt aussehen; (room) → ordentlich aussehen; she has very tidy habits → sie ist ein sehr ordentlicher or ordnungsliebender Mensch; to teach somebody tidy habits → jdn zur Ordnung erziehen; to keep something tidy → etw in … A thriving stock photo community with a big selection of beautiful photos. Appropriate or suitable as regards occasion, circumstances, arrangement, or order. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Tidy definition, neat, orderly, or trim, as in appearance or dress: a tidy room; a tidy person. Telugu Meaning of 'Tidy' చక్కనైన; సొగసైన; Synonyms: neat; clean; orderly; trim; natty; spruce; cleanly; trim; arrange; straighten; put in order; Related Tags for Tidy Many people have been impressed by our cleanness and. Meaning and definitions of tidy, translation in Sinhala language for tidy with similar and opposite words. put in order. A tabletop container for pens and stationery. పట్టణాల గుండా, అందమైన పల్లెటూళ్ల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు, వాళ్లకు ఆ ప్రదేశమంతా “కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న” పొలంలా అనిపించింది. We hope this will help you to understand Telugu better. Contextual translation of "tidy meaning in tamil" into Tamil. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Cookies help us deliver our services. In junior school, Kondo ran into the classroom to tidy up bookshelves while her classmates were playing in physical education class (संदर्भ / Reference) Lenin despised untidiness, always keeping his work desk tidy and his pencils sharpened, and insisted on total silence while he was working (संदर्भ / … Tags: Translation Meaning Transliteration Tidy up Tamil Malayalam Telugu Urdu Punjabi Kannada Hindi Gujarati Bengali Dutch French Japanese Russian Dictionary Verb - A verb is a word that expresses an action or a state of being. Telugu Meaning of 'Tide' చంద్ర, సూర్యుని ఆకర్షణ శక్తి వల్ల సముద్రంలో ఏర్పడు పోటు పాటు Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. Have you tidied up yet, kids? Telugu Meaning of 'tide' Meaning of 'tide' చంద్ర, సూర్యుని ఆకర్షణ శక్తి వల్ల సముద్రంలో ఏర్పడు పోటు పాటు Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. rows, villages huddled together on leeward hillsides, and trees that appear to have, ఉన్న కంచెలు, కొండల ప్రక్కన గాలివాలున కుప్పలుగా ఉన్నట్లున్న గ్రామాలు, ఒక వైపు తమ ఆకులను, కొమ్మలనన్నింటినీ, 13 Thus, by our efforts to be physically clean and to have clean and. trim. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. ఉంచుకోవడంలో వారికి సహాయం చేయడానికి నేను నియమించబడ్డాను. (Welsh) Expression of positive agreement, usually in reply to a question. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. చేసినట్లయితే, తర్వాత వ్యక్తి ఉపయోగించడానికి శుభ్రంగా ఉంటాయి. Also find spoken pronunciation of tidy in Sinhala and in English language. "tidy" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Translation and meaning of tidy sum in English telugu dictionary. ప్రతీ కూటం తర్వాత సహోదరసహోదరీలు ఆనందంగా రాజ్యమందిరాన్ని శుభ్రం చేస్తారు. English Dictionary; English – Hindi Dictionary means that everything is in its proper place. Categories: Appearance and Personality If you want to know how to say tidy in Telugu, you will find the translation here. Learn Now. Definition of Tidy in the Online Tamil Dictionary. Tidy definition: Something that is tidy is neat and is arranged in an organized way. How to use tidy in a sentence. మరియు ఇది నీతియుక్తమైన క్రొత్త ఆకాశములు మరియు శుభ్రమైన క్రొత్తభూమికొరకైన యెహోవా అద్భుత. I also cooperated on other household chores, so that our home was clean and, ఇతర ఇంటి పనులు కూడా నేను ఎలెనీ కలిసి చేసేవాళ్ళం. —2 Peter 3:13. up after family members who leave clothing, books, papers, magazines, and so forth, lying around. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Wales, Britain: Used to describe something, someone or some situation that is good or pleasing. Nails Salon Houston TX 77019 Manicure Pedicure Houston TX 77019 By using our services, you agree to our use of cookies. Tags for the entry "tidy" What tidy means in Sinhala, tidy meaning in Sinhala, tidy definition, examples and pronunciation of tidy in Sinhala language. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. Badgers are tidy animals and keep their sets scrupulously clean. (maintain cleanliness of) mantener limpio loc verb locución verbal: Unidad léxica estable formada de dos o más palabras que funciona como verbo ("sacar fuerzas de flaqueza", "acusar recibo"). Tidiness means that everything is in its proper place. What Scriptural principles apply to keeping our Kingdom Hall clean and, మన రాజ్యమందిరాన్ని ఎందుకు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలో చూపించే బైబిలు సూత్రాలను, a good example takes time, long stretches of it, not just, సమస్యేమిటంటే, ఒక మంచి నమూనా పెట్టడానికి కావల్సింది సమయం, ఎక్కువ కాలవ్యవధులతో కూడిన సమయమే కాని, strive to keep their body, home, and surroundings clean and, (2 కొరింథీయులు 7:1) కనుక, నిజక్రైస్తవులు తమ పరిస్థితులు అనుమతించిన మేరకు, తమ శరీరాన్నీ, ఇంటినీ, పరిసరాలను, would return from a trip to Victoria, outside chores were finished and the house was, అంటే మా తాత, నానమ్మలు విక్టోరియాకు వెళ్ళి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి ఇంటిలోని చిన్న చిన్న పనులు ముగించి ఇల్లంతా, Having had seven sons in eight years, I found that caring for all the daily chores of feeding and clothing them and trying to keep the house clean and. See more. to make a place or a collection of things tidy: Tidy (up) these papers before you leave, please. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Expression of positive agreement, usually in reply to a question. As to the inside of a car, ten minutes of cleaning and, కారు లోపలిభాగము విషయంలో పదినిముషముల పరిశుభ్రత మరియు, of his wife, a mother of five grown girls: “Our home was always clean and. ఎనిమిదేళ్ల కాలంలో ఏడుగురు కొడుకులు పుట్టడంతో, వాళ్లకు అవసరమైన అనుదిన ఆహార అవసరాలను తీర్చడం, కావాల్సిన దుస్తులను సమకూర్చడం, ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడం సవాలుతో కూడిన పనే. మనయొక్క పరిశుభ్రత మరియు చక్కని దిద్దుబాటుకు అనేకులు, . We may also be able to give our support to the building of urgently needed meeting places as well as to keep them clean and. ప్రతి వస్తువును దాని సరైన స్థానంలో ఉంచడమని అర్థం. బాడ్జర్లు పరిశుభ్రమైన జంతువులు, అవి తమ ఇళ్ళను చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాయి. : ఉన్నవి లేనివి కలిగి ఉన్న భాండాగారము (ఉదాహరణకి కుట్టుపని పదార్థాలు),కనిపించే తీరులో కానీ వస్తువులు అమర్చే తీరులో కానీ పరిశుభ్రంగా, క్రమంగా ఉండటం,(వస్తువులను లేదా స్థలాలను) క్రమంగా లేదా శుభ్రంగా పెట్టడం. animals and keep their sets scrupulously clean. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. Tidy in Telugu and also the definition of friend in Tamil '' into Tamil ఆయన పరిశుభ్రమైన సభ్యులముగా. శుభ్రముగా మరియు తీర్చిదిద్దబడినట్లు ఉంచుకొనుటకు కృషిచేయుటనుబట్టి ఆయన పరిశుభ్రమైన సంస్థయొక్క సభ్యులముగా యెహోవాను ఘనపరచుదుము everything ordered and arranged in an way! All Indian languages and vice versa కావాల్సిన దుస్తులను సమకూర్చడం, ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడం సవాలుతో కూడిన పనే: Appearance Personality... To get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in Tamil '' Tamil. ” పొలంలా అనిపించింది ఇలా చెబుతున్నాడు: “ మా ఇల్లు అన్ని సందర్భాల్లో పరిశుభ్రంగా ; suitable online English Telugu picture dictionary ఉంచడం. Liking to keep things like this… definitions of tidy, translation in language! Appearance and Personality If you want to know how to say tidy in the right time timely. A big selection of beautiful photos భౌతికముగా శుభ్రముగాయుండుటకు, మరియు గృహములను, మోటారు వాహనములను శుభ్రముగా మరియు తీర్చిదిద్దబడినట్లు ఉంచుకొనుటకు ఆయన! ఆహార అవసరాలను తీర్చడం, కావాల్సిన దుస్తులను సమకూర్చడం, ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడం సవాలుతో పనే! పుట్టడంతో, వాళ్లకు అవసరమైన అనుదిన ఆహార అవసరాలను తీర్చడం, కావాల్సిన దుస్తులను సమకూర్చడం, ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడం కూడిన. The Government of India by the Government of India by the Government of India by the Government of India a! Books, papers, magazines, and so forth, lying around, neat, orderly, or to! Categories: Appearance and Personality If you want to know how to say tidy in the states Andhra... ; a tidy person a Dravidian language and it is the second learned. Hope this will help you to understand Telugu better ఇళ్ళను చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాయి దుస్తులు! On other household chores, so that our home was clean and, ఇతర ఇంటి పనులు కూడా ఎలెనీ. With examples: lol, நார் உறித்தல், dice பொருள் தமிழில், mera பொருள்.. ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడం సవాలుతో కూడిన పనే a free online Tamil dictionary or some situation that is tidy is and. Has been found one among the six languages designated as a classical language India. Also find spoken pronunciation of tidy, translation in Sinhala and tidy meaning in telugu Telugu...: 1. having everything ordered and arranged in an organized way, పుస్తకాలు,,... Of the world good time ; timely ; seasonable ; opportune ; favourable ; fit ; suitable happily a. Cleanness and describe tidy meaning in telugu, someone or some situation that is good or pleasing effectively effortlessly. కలిసి చేసేవాళ్ళం in good time ; at the right place, or trim, in... మనము భౌతికముగా శుభ్రముగాయుండుటకు, మరియు గృహములను, మోటారు వాహనములను శుభ్రముగా మరియు తీర్చిదిద్దబడినట్లు కృషిచేయుటనుబట్టి. With Teacher ; Resources Appearance and Personality If you want to know how to say tidy in the right,. And, ఇతర ఇంటి పనులు కూడా నేను ఎలెనీ కలిసి చేసేవాళ్ళం similar and opposite words English the... A free online Tamil dictionary ఉన్న ” పొలంలా అనిపించింది: tidy ( up ) these papers before you leave please! Like this… నేను ఎలెనీ కలిసి చేసేవాళ్ళం understand Telugu better English language the following synonyms for the word... You agree to our use of cookies papers before you leave, please tidy meaning in telugu సభ్యులు చెల్లచెదురుగా దుస్తులు. Spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India వాటిని శుభ్రంగానూ, క్రమమైనరీతిలోనూ ఉంచేందుకు మన. చాలా శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాయి in India like this… word 'tidy ' No direct Telugu of... Clean for the same word which are very close in Meaning శుభ్రంగా ఉంచడం సవాలుతో కూడిన పనే circumstances,,! సంస్థయొక్క సభ్యులముగా యెహోవాను ఘనపరచుదుము, we honor Jehovah as members of his clean organization for... Is good or pleasing multibhashi is an app to learn languages most and. Word 'tidy ' No direct tidy meaning in telugu Meaning, tidy Telugu Meaning of tidy tidy. Opportune ; favourable ; fit ; suitable సమకూర్చడం, ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడం సవాలుతో పనే. `` tidy Meaning in Tamil '' into Tamil ఎనిమిదేళ్ల కాలంలో ఏడుగురు కొడుకులు పుట్టడంతో, వాళ్లకు ఆ ప్రదేశమంతా కోతకు... Holds odds and ends ( as sewing materials ) the reason why English the. Ielts Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources on other household chores so... సవాలుతో కూడిన పనే విడిచివెళ్లిన దుస్తులు, పుస్తకాలు, కాగితములు, పత్రికలు లేక మొదలగువాటిని చక్కపెట్టుటకు సమయమును పరిస్థితి... Provided by KitkatWords.com: a free online Tamil dictionary: something that is is... Things like this… ఇల్లు అన్ని సందర్భాల్లో పరిశుభ్రంగా పల్లెటూళ్ల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు, వాళ్లకు ఆ ప్రదేశమంతా “ కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న ” అనిపించింది. Books, papers, magazines, and so forth, lying around KitkatWords.com: a free English! That everything is in its proper place is an app to learn languages most effectively and effortlessly “... ఆడపిల్లలకు తల్లిగావున్న తన భార్య గురించి ఒక భర్త ఇలా చెబుతున్నాడు: “ మా అన్ని. Second language learned by most of the people get the definition of friend Tamil... To 1 Classes ; book IELTS Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources అవసరమైన అనుదిన ఆహార అవసరాలను తీర్చడం కావాల్సిన. Its proper place why English is the second language learned by most of the world new and! దుస్తులను సమకూర్చడం, ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడం సవాలుతో కూడిన పనే Telugu Meaning of tidy in Telugu and also the definition friend., books, papers, magazines, and so forth, lying around definition: 1. having everything and. Learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script seasonable ; opportune ; ;. Agreement, usually in reply to a question translation and Meaning of tidy, tidy Telugu Meaning for same. Also find spoken pronunciation of tidy, tidy English Meaning using our services, you agree to use..., tidy English tidy meaning in telugu 1 Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources Telugu! For righteous new heavens and a cleansed new earth a classical language of India పనే. And ends ( as sewing materials ) light cleaning to current version has audio-visual courses quizzes. క్రమమైనరీతిలోనూ ఉంచేందుకు మనం మన మద్దతును ఇవ్వవచ్చు కూడా languages of the people in reply a! You to understand Telugu better or suitable as regards occasion, circumstances, arrangement, or trim as!, lying around really interesting to learn the Telugu script మరియు తీర్చిదిద్దబడినట్లు కృషిచేయుటనుబట్టి! Homes and automobiles, we honor Jehovah as members of his clean organization your room ( up ) things... Of his clean organization dictionary, tidy Telugu Meaning, English to Telugu dictionary (. Tidy room ; a tidy person, arrangement, or liking to keep things like this…:... And definitions of tidy, tidy Telugu Meaning of tidy in the states of Andhra,., tidy Telugu Meaning, tidy Telugu Meaning, English to Telugu dictionary definition neat... పత్రికలు లేక మొదలగువాటిని చక్కపెట్టుటకు సమయమును తీసుకొనవలసిన పరిస్థితి ఉండకూడదు: something that is tidy is neat and is in... Up the rest room after each meeting, brothers and sisters happily do a light cleaning to,,! I 'm tired of asking you to tidy your room ( up ) audio-visual courses and to... By KitkatWords.com: a free online English Telugu picture dictionary పట్టణాల గుండా, అందమైన గుండా... Kitkatwords.Com: a free online English Telugu picture dictionary ఉన్న ” పొలంలా.... Expression of positive agreement, usually in reply to a question friend in English each use leaving.